ابوالفتح خالقی و داود سیفی قره یتاق ، رویکرد نظام کیفری اسلام به جرم سحر،  علمی و پژوهشی(isc )  فصلنامه فقه اهل بيت، شماره 73، بهار 1392  ص 164-211

محمد مهدي پور ، داود سيفي قره يتاق ، موسي سعادتي   بررسي عوامل اجتماعي موثر بر بزهكاري نوجوانان در مناطق حاشيه نشين شهر بيرجند: مطالعه موردي كوي كارگران، فصلنامه دانش انتظامي خراسان جنوبي، (علمی ترویجی، ) شماره 4، بهار 1392   صص 111-130

منبع : وب سایت شخصی، پایگاه تحلیل های حقوقی |رویکرد نظام کیفری اسلام به جرم سحر
برچسب ها : کیفری اسلام ,نظام کیفری ,رویکرد نظام ,نظام کیفری اسلام